Moniääninen mies

'Moniääninen mies' - Maskuliinisuuden kulttuurinen rakentuminen musiikissa


Kai Åberg & Lotta Skaffari

Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 95, Jyväskylä 2008. Suomen etnomusikologisen seuran julkaisuja 17, Helsinki 2008. (ISSN 1457-6899, ISBN 978-951-39-3203-9)

Sukupuoli soi ja sillä on merkitystä. Moniääninen mies-kirjan lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan mieheys ja naiseus eivät ole pysyviä ominaisuuksia. Sen sijaan ne ovat historiallisesti ja kulttuurisesti rakentuneita ja sellaisina muuttuvia ja muutettavissa olevia seikkoja. Tässä kirjassa mieheyden rakentumista tarkastellaan musiikki- ja ääni-ilmiöiden kautta. Tietyn musiikkikulttuurin jäsenet ja musiikin vastaanottajat merkityksellistävät tekoja, eleitä ja asioita maskuliinisiksi. Kirja selvittää, kuinka merkityksellistäminen tapahtuu ja kuinka sitä luetaan

Kirja on julkaistu yhteistyössä Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen  kanssa.